Stel: u hebt een stuk grond op het oog in een mooie, rustige straat. Hoe kunt u nu zeker weten dat het om bouwgrond gaat?

U hoeft alvast niet te twijfelen dat de grond die u aankoopt bouwgrond is, wanneer die gelegen is in een nieuwe verkaveling. Er moet dus een nog geldige verkavelingsvergunning (of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, zoals dat nu heet) voorliggen, op het ogenblik dat u de grond aankoopt.

Hoe uw woning er dan precies mag uitzien, zal afhangen van de toepasselijke verkavelingsvoorschriften. Deze leggen vast op welke manier er binnen een verkaveling gebouwd mag worden.

Ze bepalen bijvoorbeeld wat de minimale en maximale hoogte van de gebouwen is, hoeveel verdiepingen er mogen gebouwd worden, welke materialen er dienen gebruikt, etc...

Deze verkavelingsvoorschriften zorgen er dus voor dat er binnen de verkaveling een zekere eenvormigheid van de woningen gehanteerd wordt.

Opgelet! Sommige oudere verkavelingen kunnen vervallen zijn. Indien u bijvoorbeeld een perceel grond zou aankopen in landbouwgebied binnen een oude, maar vervallen verkaveling, is de kans groot dat u een terrein dreigt aan te kopen waar u nooit een huis op mag bouwen…

Stel dat u een grond koopt die niet in een verkaveling ligt: hoe weet u dan of het om bouwgrond gaat?

Als de verkoper van de grond meteen een stedenbouwkundige vergunning (vandaag eveneens gekend onder de nieuwe benaming “omgevingsvergunning”) kan voorleggen voor het oprichten van een woning, kan u er zeker van zijn dat die grond bouwgrond is.

Die vergunning mag wel slechts twee jaar oud zijn bij de aanvang van de geplande bouwwerken. En uiteraard kan u met die bouwtoelating enkel het huis bouwen in overeenstemming met de voorschriften van die omgevingsvergunning.

Wat als er geen bouwvergunning is?

Dan moet u heel voorzichtig zijn en zal u moeten nagaan welke stedenbouwkundige bestemming het perceel heeft. In een natuurgebied zal u bijvoorbeeld nooit een huis kunnen bouwen, ook al heeft deze grond alles waar u naar op zoek bent.

Let bovendien op: zelfs een grond gelegen in de juiste stedenbouwkundige bestemming biedt geen zekerheid dat u er op kan bouwen zoals u wenst… Om hier uitsluitsel over te bekomen, kan u voor de bedoelde percelen stedenbouwkundige inlichtingen of een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de gemeente.

 

Waar kan ik stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen?

Dit gaat vaak online via het e-loket van de gemeente. Dit lijkt me een eerste stap, vooraleer je een stedenbouwkundig attest aanvraagt. Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd.

Hiervoor dient een retributie te worden betaald. De notaris moet dit sowieso aanleveren, maar dan sta je al een stap verder natuurlijk.

 

Wat is een stedenbouwkundig attest?

Het stedenbouwkundig attest is een document dat afgeleverd wordt door het college van burgemeester en schepenen dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Een stedenbouwkundig attest wordt aangevraagd via Omgevingsloket.

Indien uit een stedenbouwkundig attest blijkt dat u mag kan bouwen op de grond, heeft u de zekerheid dat het om bouwgrond gaat. De bevindingen in het attest blijven twee jaar geldig, voor zover er tijdens deze periode geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het terrein, veranderde stedenbouwkundige voorschriften of wanneer de verplicht in te winnen adviezen of opmerkingen tijdens de effectieve aanvraagprocedure, bijzondere zaken aan het licht brengen. Voor u een bouwgrond koopt, kan u zich ook bij uw notaris informeren over het beoogde project. Die zal u evenzeer reeds nuttige inlichtingen kunnen bezorgen.

Indien u op zoek bent naar een grond om op te bouwen, is het goed om weten dat Brummo bouwrijpe gronden aanbiedt in woonzones in volle ontwikkeling.

Wij starten niet met de verkoop van onze bouwgronden vooraleer de nodige vergunningen helemaal in orde zijn. Zo hebt u de garantie dat uw bouwproject meteen van start kan gaan. De nodige vergunningen zijn voorhanden, alle buurtinfrastructuur zoals wegen, parken, speelpleinen,... zijn nieuw aangelegd. U hebt dus niet enkel de zekerheid dat u meteen kan bouwen; u kan zich meteen ook voorstellen hoe uw buurt er zal uitzien.

We hebben ook bouwgronden in portefeuille zonder bouwverplichting. Dit betekent dat u mag bouwen met wie u wil, wat een fijn een gevoel van vrijheid geeft. Wil je graag meer weten over Brummo?

 

Lees ook ons blog over nieuwbouw versus renovatie.

Gebaseerd op een artikel van Notaris.be (in het Nieuwsblad)

Blijf op de hoogte van onze nieuwe studentenkoten of ons bedrijfsvastgoed