Brummo respecteert uw privacy

Disclaimer, cookiebeleid & privacyverklaring

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

B. COOKIEBELEID

C.PRIVACYVERKLARING

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Het gebruik van deze website (hierna de ‘Brummo website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Brummo website niet te gebruiken. Het gebruik van de Brummo website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Brummo website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Brummo website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

1. Doel van de Brummo website

De Brummo website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en producten van de Brummo groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Door het gebruik van de Brummo website verbindt u zich ertoe:

2. Intellectuele rechten

Brummo is de eigenaar van de inhoud van de Brummo website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Brummo.

Brummo is de eigenaar van de inhoud van de Brummo website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Brummo.

U mag de Brummo website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de Brummo website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat Brummo de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de Brummo website),kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

3. Aansprakelijkheid van Brummo

De Brummo website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Brummo geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Brummo website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Brummo kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Brummo website weigeren. Brummo kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Brummo website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de Brummo website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de Brummo website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Brummo strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Brummo beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

4. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe Brummo en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Brummo of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

5. Allerlei

Brummo kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De website van Brummo maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek van de Brummo website en die toelaten het gebruik van de website te verbeteren (deze cookies onthouden bij voorbeeld uw voorkeurstaal). Cookies laten Brummo toe om de manier waarop de website wordt gebruikt te analyseren. Via die weg verzamelt Brummo statistische gegevens, die op generieke wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden en die ons in staat stellen om de werking van onze website en onze diensten te optimaliseren.

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

1. Welke cookies gebruiken wij ?

Onze Brummo website gebruik de volgende cookies :

Naam

Doelstelling

SESS*

Deze cookies wordt gebruikt om taalkeuze bij te houden.

__utma

Deze cookie wordt gebruikt door google analytics om het aantal bezoekers te meten, de tijdsduur van het eerste bezoek

__utmc

Deze cookie wordt gebruikt door google analytics om te meten wanneer en hoe snel bezoekers onze website verlaten.

__utmz

Deze cookies worden gebruikt door google analytics om het succes van online campagnes te meten.

_ga

Deze cookies worden gebruikt door google analytics om bezoekersactiviteit te meten over verschillende browser sessies heen

2. Hoe zet u cookies uit?

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

U zal meer informatie hieronder vinden over hoe u kan cookies uitzetten en verwijderen afhankelijk van uw browser type:

C. PRIVACYVERKLARING VOOR WEBSITE GEBRUIKERS

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens die wij door middel van uw website gebruik bekomen,  verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren op onze website verzamelen. Wij verzamelen ook gegevens door het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Indien u meer informatie over dit gebruik wenst te krijgen, nodigen wij u uit om onze Verklaring over het Gebruik van Cookies te raadplegen.

Inhoudsopgave:

  1. Wie zijn wij ?
  2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?
  3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
  4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
  5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
  6. Waar kan u terecht met uw klachten ?
  7. Opmerking over kinderen

1. Wie zijn wij ?

Wij zijn Brummo NV. Wij zijn de verantwoordelijk met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden

Juridische basis

Verwerken van uw aanvraag om gecontacteerd te worden ivm onze projecten

Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag

Verwerken van uw aanvraag om gecontacteerd te worden voor onze nieuwsbrief

Uw toestemming uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag

Wij verweken de gegevens, voornamelijk uw contactgegevens, die u door middel van deze formulieren met ons deelt alleen om op uw verzoeken te kunnen antwoorden. Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook  enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen ?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

6. Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Opmerking over kinderen

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar.